PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. Üldine

1.1 Vastutav andmete töötleja on LustLovecare OÜ (reg nr 16609111).
Asukoht: Reinu tee 19a, Viljandi, Viljandimaa, 71011, Eesti.
Kontaktandmed: info@lustlovecare.com, +372 5615 0862

1.2 LUSTLOVECARE töötleb klientide andmeid, et teenindada e-poe kliente ja turundada oma tooteid. Andmekaitsega seotud küsimustes palun pöörduge e-posti teel info@lustlovecare.com

1.3. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.4. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

2.  Volitatud töötlejad

2.1. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. LUSTLOVECARE on isikuandmete vastutav töötleja.

2.2. Veebipood edastab tellitud kauba transpordiks isikuandmeid veoteenust vahendavale ettevõtetele Omniva, Itella Smartpost ja DPD.

2.3. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS.

2.4. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

2.5. Isikuandmeid edastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse, andmemajutuse tagamiseks või kasutajakogemuse parendamiseks.

3. Isikuandmed ja säilitamine

3.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe (näiteks kauba tellimisel ja uudiskirjaga liitumisel) ja e-posti vahendusel.

3.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

3.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

3.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3.5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punktid a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Tegevus

Sisu

Alus

Andmed

Säilitamise tähtaeg

Müük  

E-poe tellimuste täitmine ja lepingute sõlmimine.

Lepingu täitmiseks

Nimi, telefoninumber, aadress (pakiautomaadi asukoht), e-posti aadress, pangarekvisiidid.

Raamatupidamise eesmärkidel vastavalt seadusele 7 aastat.

Turundus

Uudiskirjade edastamine, otseturundus, turundustegevused (nt loosimised, tarbijamängud).

Nõusolek ja õigustatud huvi

Nimi, E-posti aadress

Tegevuse lõppemisest (nt nõusoleku tagasivõtmisest) 3 kuud.

Kliendi-teenindus

Kaebuste lahendamine ja kliendi pöördumised

Õigustatud huvi

Kliendi poolt pöördumisel edastatud andmed (nt e-post, nimi, tel nr, pangakonto nr)

Kliendile vastamisest või vaidluse lahendamisest kuni 2 kuud.

3.6. Pärast privaatsuspoliitikas toodud tähtaegade saabumist isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks.

3.7. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.8. Veebilehtede lustlovecare.ee ja lustlovecare.com külastamine võib mõjutada teile tulevikus teistest keskkondades suunatavat reklaami. Seda siis, kui olete andnud sellise nõusoleku vastavas keskkonnas, mis Teile reklaami kuvab, näiteks Facebook või Google. LUSTLOVECARE nende keskkondade kogutavaid andmeid ei näe ega kasuta, kuid võib osta nende keskkondade kaudu reklaami, mis siis Teieni jõuab.

3.9 Me ei kasuta e-poes tehtud ostude käigus saadud andmeid pakkumiste saatmiseks ega anna neid kolmandatele isikutele.

4. Turvalisus

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja (info)tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.


5. Küpsised

5.1 Veebileht kasutab küpsiste tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

5.2 Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja see salvestub kasutaja seadmes.

5.3 Kasutame järgmiseid küpsiseid:

  • seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;
  • püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles korduval kasutamisel;
  • kolmandate isikute küpsised, mida kasutavad partnerite veebilehed, millele me lingime (nt Facebook, pangad), nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, palun tutvuge nende kasutamise reeglitega vastavalt veebilehelt.

6. Turundusteated

6.1 E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse uudiskirjade ja reklaamide (turundusteadete) saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kliendil on igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Kui klient ei soovi saada turundusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditeenindusega.

6.2 Uudiskirja eesmärk on informeerida meie tegevusest ja toodetest kliente, kel on selle vastu huvi. Uudiskirja saamine annab kliendile eeliseid, nt soodustused, unikaalsed pakkumised.

6.3 Uudiskirja saavad ainult selleks nõusoleku andnud inimesed. Nõusolekud oleme saanud läbi meie veebilehe, kui klient on oma e-posti spetsiaalsesse lahtrisse sisestanud või e-poes vastava tingimusega nõustunud (linnukese teinud).

6.4 Uudiskirja sisu allalaadimine ja selles olevatele linkidele klikkimine annab meile infot, milliste artiklite vastu on klient huvi tundnud. Kui uudiskirjas on link meie e-poele, siis saame ka infot, millist kaupa klient on uudiskirjast lähtuvalt ostnud. Sedasi kogutuid infot me ei kasuta isikustatult, vaid üldise turundustegevuse planeerimiseks, nt grupiti vastavaid kaupu soetanud klientidele pakkumiste tegemiseks.

7. Isikuandmetega seotud toimingud

7.1 Isikuandmetega tutvumiseks, ülekandmiseks või nende kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel info@lustlovecare.com, edastades selleks digiallkirjastatud vabas vormis avalduse.

7.2 Kliendil on õigus veenduda andmete kasutamise õigsuses ning vajadusel nõuda isikuandmete parandamist, ülekandmist, kustutamist, töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid andmete töötlemisele.

7.3 Kliendil on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega edastades avalduse e-posti teel. Kustutatud või anonüümseks muudetud andmetega ei ole võimalik tutvuda. Kliendil on õigus saada teavet: mis eesmärgil, milliseid andmeid, kelle poolt töödeldakse ning kaua säilitatakse.

7.4 Kliendil on õigus nõuda enda kohta kogutud isikuandmete kustutamist ehk „olla unustatud“. Seadusest tulenevalt on kliendil võimalik enda kohta kogutud andmeid paluda kustutada. Seadus piirab teatud andmete kustutamist. Näiteks ei ole võimalik kustutada Kliendi tellimusega seonduvat infot enne seaduses nimetatud perioodi möödumist.

7.5 Kliendil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt isikuandmete töötlemise piiramist juhtudel, kui:

1) vaidlustakse isikuandmete õigsus;

2) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid ei taotleta isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

3) vastutav töötleja ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Kliendile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

4) esitatakse vastuväiteid andmete töötlemise kohta õigustatud huvi alusel ja soovitakse vaidluse lahenemiseni piirata vaidlusaluste isikuandmete töötlemist.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmekaitse küsimustes ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

8. Lõppsätted

8.1 Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

8.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehel www.lustlovecare.com.